HEMANT KUMAR
STATE NEWS BUREAU JHARKHAND PRADESH
HEMANT KUMAR
STATE NEWS BUREAU JHARKHAND PRADESH
ROSHAN ADHENMU
LEPCHA. STATE NEWS BUREAU , UTTARAKHAND PRADESH
MR. JOSHUA WIJONAMAI
STATE NEWS BUREAU. NAGALAND PRADESH
SHATRUGHAN MAHTO
STATE NEWS BUREAU BIHAR PRADESH & SECRETARY GENERAL OF INDIA
SIMRAN SINGH SWARAJ
STATE NEWS BUREAU HIMACHAL PRADESH (SIMLA)
SUNITA BHATT
STATE NEWS BUREAU ORISSA PRADESH
ADV. RAMESHWAR THAKUR
LEGAL ADVISOR NATIONAL GENERAL ASSEMBLY
ADV. ASHOK KUMAR
SHARMA LEGAL ADVISOR NATIONAL GENERAL ASSEMBLY
ADV. PAWAN KUMAR
VERMA LEGAL ADVISOR NATIONAL GENERAL ASSEMBLY
SHARMILA JAUHARI
STATE NEWS BUREAU PUNJAB PRADESH CHANDIGARH
KAMINI SEN
STATE NEWS BUREAU MADHYA PRADESH (BHOPAL)
KRISHNA KUMAR NAND
STATE EXECUTIVE NEWS BUREAU BIHAR PRADESH
MISS. DEEPA PAULDHAS
STATE NEWS BUREAU TAMILNADU PRADESH (MADURAI)
BALRAM SHARMA
STATE PRESIDENT & STATE NEWS BUREAU UTTAR PRADESH
KRISHNA NANDAN RAM
STATE NEWS BUREAU DELHI PRADESH
GIRDHARI LAL THAKUR
STATE LEGAL ADVISOR, STATE PRESIDENT JAMMU AND KASHMIR
RATNA PANDEY
STATE PRESIDENT GUJARAT PRADESH